• You are always welcome at Redeemer            
Redeemer Lutheran Church
CALL US TODAY

(920) 684-3989

OFFICE EMAIL

office@redeemermanty.com

Worship Hours

Monday Praise Worship 6pm | Sunday Worship 9am

HMONG

Tshaaj Tawm (Announcement)
Txhua nub Wednesday Redeemer Lutheran muaj kawm
Txivtsev & nam tsev kawm Bible yog 10:00 am
Ntawv Moob yog 6:00 pm
Confirmation yog 7:00 pm
Peb caw mej cov mivnyuas tuaj kawm.

Peb kev tuaj txoo uake yog
10:15 am, Kawm Nub Kaaj (Sunday School)
11:00 am, Nubnub Pehawm (Sunday Worship)

Txais Tog (Welcome)
Zoo sab txais tog mej txhua tug tuaj rua ntawm Vaajtswv lub npe nub nuav. Thov Vaajtswv hab Tswv Yexus Khetos foom koob moov rua mej txhua tug.HMONG WORSHIP SERVICES


"Vaajtswv hlub hlub peb tuabneeg nplajteb, Nwg txhaj khaiv nwg tuableeg Tub lug rua huv nplajteb, tus kws ntseeg nwg leej Tub yuav tsi tuag tabsis yuav tau txujsa ntev dlhawv moog ibtxhis," Yauhaas 3:16.

Ca peb ua tuab zoo xaav rua lub ntsab lug nuav, peb txhaj le pum Vaajtswv txujkev hlub. Peb txhob nyeem xwb yuav tau muab lug xaav. yog koj muaj lug nub hu xuv tooj rua peb.

Xuv Tooj Cua (radio Conference) Rov thoob qaabntuj: Saturday@ 9:00 pm 1 712-432-0900, Code: 582049 #, *6 nkaag lug thaag hab tawm;

Koomhaiv: Tuesday @ 6:00 pm
1 760-569-7676, Code: 645231#, *6 nkaag lug thaam hab tawm.

Peb caw koj tuaj noog Txujmoo Zoo hab koom peb. Thov tug Tswv foom koob moov rua koj tug noog.HMONG YOUTH

Youth Leader: Lee Vang
Vice Leader: Toua Hang
Secretary: Tiffany Yang & Nance Hang
Treasurer: Timothy Xiong & Amanda Moua

Kxf. Faivneng B. Her hab cov kev txij neeg laug caw mej txhua tug tuaj koom peb kev pehawm Vaajtswv rua thaum 1:00 PM. Nuav yog peb kev si ntsib rua txhuas 7 nub twg yog nyob ntawm Tswv Yexus Khevtos lub npe. Yog le casab has tas yuav ntsib koj hab koj tsev tuabneeg.