Facebook
Twitter
Youtube

Tshaaj Tawm (Announcement)
Txhua nub Wednesday Redeemer Lutheran muaj kawm
Txivtsev & nam tsev kawm Bible yog 10:00 am
Ntawv Moob yog 6:00 pm
Confirmation yog 7:00 pm
Peb caw mej cov mivnyuas tuaj kawm.

Peb kev tuaj txoo uake yog
10:15 am, Kawm Nub Kaaj (Sunday School)
11:00 am, Nubnub Pehawm (Sunday Worship)

Txais Tog (Welcome)
Zoo sab txais tog mej txhua tug tuaj rua ntawm Vaajtswv lub npe nub nuav. Thov Vaajtswv hab Tswv Yexus Khetos foom koob moov rua mej txhua tug.
Phone: 920-684-3989

Redeemer Lutheran Church & 3K/4K Preschool
1712 Menasha Ave
Manitowoc, WI 54220
Office Email: office@redeemermanty.com


Home  
About Us
 
Worship
 
Missions
 
Pre-School
 
Youth Ministries
 
Hmong
 
Contact Us

Copyright © 2020 Redeemer Lutheran Church
Designed & Powered By: Konect