Facebook
Twitter
Youtube

Hmong Worship Services

"Vaajtswv hlub hlub peb tuabneeg nplajteb, Nwg txhaj khaiv nwg tuableeg Tub lug rua huv nplajteb, tus kws ntseeg nwg leej Tub yuav tsi tuag tabsis yuav tau txujsa ntev dlhawv moog ibtxhis," Yauhaas 3:16.

Ca peb ua tuab zoo xaav rua lub ntsab lug nuav, peb txhaj le pum Vaajtswv txujkev hlub. Peb txhob nyeem xwb yuav tau muab lug xaav. yog koj muaj lug nub hu xuv tooj rua peb.

Xuv Tooj Cua (radio Conference)
Rov thoob qaabntuj: Saturday@ 9:00 pm
1 712-432-0900, Code: 582049 #, *6 nkaag lug thaag hab tawm;

Koomhaiv: Tuesday @ 6:00 pm
1 760-569-7676, Code: 645231#, *6 nkaag lug thaam hab tawm.

Peb caw koj tuaj noog Txujmoo Zoo hab koom peb. Thov tug Tswv foom koob moov rua koj tug noog.
Phone: 920-684-3989

Redeemer Lutheran Church & 3K/4K Preschool
1712 Menasha Ave
Manitowoc, WI 54220
Office Email: office@redeemermanty.com


Home  
About Us
 
Worship
 
Missions
 
Pre-School
 
Youth Ministries
 
Hmong
 
Contact Us

Copyright © 2019 Redeemer Lutheran Church
Designed & Powered By: DMI Studios